İdare Hukuku

Büromuzun yoğun olarak çalıştığı alanlardan biri olan idare hukuku alanında;

– İdarece hukuka aykırı olarak tesis edilen idari işlemlerin iptaline dair iptal davaları,

– İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararların tazmini için açılacak olan tam yargı (tazminat) davaları,

– Her türlü idari para cezalarına karşı itiraz süreçlerinin yönetilmesi ve iptal davaları,

– Her türlü kamulaştırma davaları,

– İmar hukukuna ilişkin ihtilafların idari yollardan çözüme kavuşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri ve davaların takibi,

– İdari sözleşmelerden doğan davalar,

– Memurların özlük hakları ve disiplin cezalarıyla ilgili davalar,

– Öğrencilerin özlük hakları, burs uyuşmazlıkları ve disiplin cezası davaları,

– Karayolları Trafik Davaları,

-Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve diğer mevzuata ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.