İCRA VE İFLAS HUKUKU

Büromuz gerçek kişiler ile yerli ve yabancı tüzel kişilerin Türkiye’deki alacaklarını tahsil edebilmesi başta olmak üzere İcra ve İflas Hukukundan doğan tüm iş ve işlemlerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Alacaklı gerçek ya da tüzel kişilerin, alacağının tahsili için haciz, menkul rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, çek ve bono tahsili gibi sair icra takip işlemlerini,

  • Borçlu gerçek ya da tüzel kişilerin aleyhine yapılan icra takiplerinde müvekkillerin hak ve çıkarlarının korunması yönünde gerekli işlemlerin yapılması,

  • Taraflar arasında kabul edildiği takdirde ve tarafların hakları korunarak sulh yoluna gidilmesini,

  • İcra takip işlemlerinden kaynaklı İcra Ceza davalarını (taahhüdü ihlal, mal kaçırma, ticareti terk, nafaka yükümlülüğünü ihlal v.b.) takip işlemlerini,

  • Yapılandırma, iflas erteleme, iflas, konkardato v.b. işlemlerini

  • İcra İflas Kanunu’na aykırı icra takip işlemleri nedeniyle hak ve menfaatleri korunması gereken müvekkil taraf adına icra hukuk davaları ile İcra Hukukuyla bağlantılı diğer davaların (şikayet, itiraz, istihkak, tahliye, menfi tespit, istirdat v.b.) yürütülmesi

  • Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini gibi icra ve iflas hukukuyla ilgili tüm alanlarda hizmet vermekte olup icrai konularda en hızlı şekilde çözüme gidilebilmesi maksadıyla faaliyet gösterilmektedir.