İDARE HUKUKU

Büromuzun yoğun olarak çalıştığı alanlardan biri olan idare hukuku alanında;

  • İdarece hukuka aykırı olarak tesis edilen idari işlemlerin iptaline dair iptal davaları,
  • İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararların tazmini için açılacak olan tam yargı (tazminat) davaları,
  • Her türlü idari para cezalarına karşı itiraz süreçlerinin yönetilmesi ve iptal davaları,
  • Her türlü kamulaştırma davaları,
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların idari yollardan çözüme kavuşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri ve davaların takibi,
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar,
  • Memurların özlük hakları ve disiplin cezalarıyla ilgili davalar,
  • Öğrencilerin özlük hakları, burs uyuşmazlıkları ve disiplin cezası davaları,
  • Karayolları Trafik Davaları,
  • Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve diğer mevzuata ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları

gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.