1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Çetin & Barut Hukuk Bürosu olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz (Ad-Soyad, Email adresi, Web sitemiz kullanımı sırasında anonim olarak elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, form bilgileriniz ve konum verileriniz,  mesaj ve konusu bilgisi, yüklenilen CV dosyası) tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Çetin & Barut Hukuk Bürosu’nun birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılabilir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Çetin & Barut Hukuk Bürosu tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; “Anasayfa – Kariyer – İletişim” sayfalarında yer alan iletişim formunun doldurulması vasıtalarıyla, aşağıda yer verilen amaçlar ve Çetin & Barut Hukuk Bürosu faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Çetin & Barut Hukuk Bürosu’nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve bu amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

4. KİŞİSELVERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 • Web sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • Şirket ve ziyaretçi ağ trafik güvenliğinin sağlanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Kariyer başvurularının alınabilmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Çetin & Barut Hukuk Bürosu’na başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizi dilekçe ile

 • [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.
 • GMK Bulvarı No:53/6 Demirtepe-Çankaya/ANKARA adresine posta veya elden teslim edebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekaletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Çetin & Barut Hukuk Bürosu’na ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda kanuna uygun davranılır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz.