Tag

karar
İdare D.Gen.Kur. 2011/826 E. , 2014/2025 K. ÖĞRETİM ÜYESİ, AYLIKTAN KESME CEZASI, İTİRAZ SÜRECİNİN SONUCU BEKLENMEDEN AÇILAN DAVA, İNCELENMEKSİZİN REDDİ, KARAR VERİLMEYE YER OLMADIĞI “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. Özeti : Öğretim üyesi olan davacıya verilen aylıktan kesme cezasına karşı yapılan itiraz başvurusunun, söz...
Read More
İdare D.Gen.Kur. 2014/1615 E. , 2014/2763 K. İLKOKUL ALANI, KONUT ALANI, MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ, İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, HAKLI BEKLENTİ, ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARI, İYUK 10. MADDE, YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. Özeti : 1- Davacıya ait uyuşmazlık konusu parselin,...
Read More
İçtihatları Birleştirme Kurulu 2009/1 E. , 2012/2 K. DAMGA VERGISI İHTIRAZI KAYIT SEBEPSIZ ZENGINLEŞME İHALE İÇTIHADIN BIRLEŞTIRILMESI DAMGA VERGİSİ KANUNU (488) DAMGA VERGİSİ KANUNU “İçtihat Metni” Özeti : İhale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının...
Read More
Danıştay 6. Daire Başkanlığı 2015/1060 E. , / K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2015/1060 Karar No : 2015/6187 Temyiz Eden (Davacılar): 1- 2- Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Vekili : İstemin Özeti : Aydın 2. İdare Mahkemesince verilen 15/01/2015 tarihli, E:2014/206, K:2015/24...
Read More