04

Tem

Aylıktan Kesme Cezası

İdare D.Gen.Kur. 2011/826 E. , 2014/2025 K. ÖĞRETİM ÜYESİ, AYLIKTAN KESME CEZASI, İTİRAZ SÜRECİNİN SONUCU BEKLENMEDEN AÇILAN DAVA, İNCELENMEKSİZİN REDDİ, KARAR VERİLMEYE YER OLMADIĞI “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. Özeti : Öğretim üyesi olan davacıya verilen aylıktan kesme cezasına karşı yapılan itiraz başvurusunun, söz konusu cezaya […]

04

Tem

Yapı Ruhsatiyesi

Danıştay 6. Daire Başkanlığı 2015/1060 E. , / K. “İçtihat Metni” Esas No : 2015/1060 Karar No : 2015/6187 İstemin Özeti : Aydın 2. İdare Mahkemesince verilen 15/01/2015 tarihli, E:2014/206, K:2015/24 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan[…]

04

Tem

İmar Planı Değişikliği – Mülkiyet Hakkının İhlali

İdare D.Gen.Kur. 2014/1615 E. , 2014/2763 K. İLKOKUL ALANI, KONUT ALANI, MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ, İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, HAKLI BEKLENTİ, ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARI, İYUK 10. MADDE, YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. Özeti : 1- Davacıya ait uyuşmazlık konusu parselin, imar planında[…]