657 Sayılı Kanunun 68/B Maddesine Göre Atanmak İçin Ne Yapmalıyım?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Derece yükselmesinin usul ve şartları kenar başlıklı 68/B maddesi;
“Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.”
Hükmünü içermektedir. Anılan madde hükmünde yer alan hizmet süresi şartlarını sağlayan kamu personelinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında ilgili kadrolara ataması yapılmaktadır.
Kamu Kurumları, atama talepli başvuruları 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin Personel Giderleri başlığı altında yer alan;
“14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68. maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dısındaki kadrolara bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır.”
maddesini gerekçe göstermek suretiyle reddediyor olsa da mezkur ret sebebi hukuka aykırı olup 68/B maddesi kapsamında uygulama alanı bulunmamaktadır.
Yine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi, idarelere mutlak bir takdir yetkisi vermemekte olup ilgili maddede aranan şartları sağlayan kamu personelinin, atamalarının yapılması talebi ile çalıştığı Kuruma başvuru yapması; başvurunun reddi halinde tesis edilen idari işlemin iptali talebiyle İdare Mahkemeleri nezdinde dava açması mümkündür.
Konuya ilişkin olarak aksi yönde mahkeme kararları da mevcuttur.
Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz.
Av. Zeynep Ece BELGE
#68b #dmk #657 #memuratama #68batama #derece #müfettiş #kamupersoneli #kamuatama #657atama

Your Comment: