Arazime Dikilen Telefon Direği Yüzünden Mağdurum, Ne Yapabilirim?

Son zamanlarda Telekomünikasyon Şirketleri tarafından maliklerin haberi ve rızası olmadan, herhangi bir kullanım bedeli ödenmeden arsa üzerine telefon direği, arsa altına fiber kablo yerleştirme eylemleri artmış bulunmaktadır. Araziye bu şekilde yapılan müdahaleler sonucu malik tarafından arazi etkin bir şekilde kullanılamamakta, yapılan inşaatlar yarım kalmakta ve ekim dikim alanları işgal edilmektedir. Bu müdahalenin giderilmesini isteyen malikler tarafından Telekomünikasyon Şirketlerine yapılan başvurular ise cevapsız kalmaktadır.

Mülga 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 14. Maddesi “Hükümet eşhasın tahtı tasarrufundaki arazinin dahilinde emlak ve müessesatın haricinde telgraf ve telefon tesisatı inşasına salahiyettardır. Ancak yapılacak tesisatın, işbu arazi emlak ve müessesatın istimal ve istifadesini haleldar etmemesi lazımdır”; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 23.maddesi ise “Taşınmaza kalıcı zarar verilmemesi, bu taşınmaz üzerindeki hakların kullanımının sürekli biçimde aksatılmaması koşuluyla, teknik olarak imkan dahilinde, seçeneksiz ve ekonomik açıdan orantısız maliyetler ihtiva etmeyen geçiş hakkı talepleri, makul ve haklı sebepler saklı kalmak üzere, kabul edilir.” hükümlerini haizdir. Yasa koyucu, malikin mülkiyet hakkını korumak amacıyla, kurulacak telgraf ve telefon tesisatının taşınmaz malın malikinin kullanma ve yararlanma, haklarını engellememesi koşulunu öngörmüştür. Nitekim Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi İçtihatları da bu yöndedir.
Bu durumda mülkiyet hakkı ihlal edilen malik tarafından başvurulacak hukuki yollar mevcuttur. Görevli ve yetkili mahkemede açılacak dava ile Telekomünikasyon Şirketinden müdahalenin önlenmesi istenebileceği gibi bu kullanım sonucunda kira bedeli/ecrimisil de talep edilebilmektedir.
Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz.
Av. Eda Elif ER

Your Comment: