04

Tem

Yapı Ruhsatiyesi

Danıştay 6. Daire Başkanlığı 2015/1060 E. , / K. “İçtihat Metni” Esas No : 2015/1060 Karar No : 2015/6187 İstemin Özeti : Aydın 2. İdare Mahkemesince verilen 15/01/2015 tarihli, E:2014/206, K:2015/24 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan […]