Kazandığım Mahkeme Kararı Uygulanmıyor, Ne Yapabilirim?

Adalet mülkün temelidir! Hukuk devletinde, mağduriyete uğrayan yahut bir haktan yoksun olan kişiler haklarını bağımsız mahkemeler nezdinde talep etmektedir. Yargılama sonucu haklı bulunan kişi hakkında verilen mahkeme kararının derhal uygulanması esastır. Kararın uygulanması 1982 Anayasasında m. 138/4’te şu şekilde düzenlenmiştir: ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.’
Bunun yanısıra 657 sayılı DMK’ya tabi personelin idari yargı mercii nezdindeki yargılama sonucu lehe elde  ettiği yargı kararlarının da idarece derhal uygulanması esastır. Hatta bu hususta idarenin kararı uygulaması için 30 günlük süresi mevcuttur. İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 28 ‘Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.’ Hükmünü haizdir.
Görüldüğü üzere mahkeme kararının uygulanması hususunda derhal uygulama ilkesi kabul edilmiş ve hukuka aykırılığın bir an önce giderilmesi amaçlanmıştır. Bu karar uyuşmazlığın esası hakkında verilen bir gerekçeli karar olabileceği gibi Yürütmenin Durdurulması hakkında verilen bir karar da olabilir. İdari yargılama kararın uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmemektedir. Kararın tebliği üzerine idarece 30 gün içerisinde karara uygun şekilde hukuka uygun biçimde yeni bir işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Mahkeme kararının kanunda belirtilen süre zarfında uygulanmaması halinde kişi kararın uygulanması talepli ayrıca bir dava açabileceği gibi kararın uygulanmamasından kaynaklı meydana gelen maddi ve manevi zararın giderilmesi amacıyla maddi ve manevi tazminat davası da açabilmektedir. Dava açabilme süresi nedir, ayrıca başvuru yapılması gerekir mi, yerleşik yargı içtihadı ne şekildedir gibi sorularınızın cevabı hakkında tecrübeli bir avukattan destek almak hak kaybı doğmaması adına önemlidir.
Mahkeme kararının uygulanmaması hasebiyle açılacak davalarda bazı usuli hususlara bilhassa dikkat edilmesi gerekmekte olup konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz.
Av. Ziya  KARSLI
#yargıkararı #kararınuygulanması #657 #İYUK #İdaremahkemesi #manevitazminat  #kararınuygulanmaması #mahkemekararı #ilam #2577 #davaaçmasüresi

Your Comment: